U bevindt zich hier: Over ons > Grondslag

Grondslag

De School met de Bijbel Wekerom is een christelijke school voor primair onderwijs op reformatorische grondslag. Wij proberen de reformatorische beginselen gestalte te geven in de dagelijkse schoolpraktijk.

Onze school met de Bijbel gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom. De grondslag van de vereniging is Gods heilig en onfeilbaar Woord, opgevat in overeenstemming met de Drie Formulieren van Enigheid (volgens de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619). De vereniging stelt zich ten doel op basis hiervan onderwijs te bieden.

Het bestuur van de vereniging stelt als voorwaarde voor benoeming van personeelsleden, dat zij van harte instemmen met de grondslag en doelstelling van de school en deze dus onderschrijven. De te benoemen leerkracht dient meelevend lid te zijn van een van de reformatorische kerken. Het bestuur vraagt van de ouders/verzorgers die voor hun kinderen toelating tot de school vragen, dat zij de grondslag onderschrijven dan wel respecteren. Bij aanmelding van het oudste kind uit het gezin vindt er een gesprek plaats met de directeur. Van alle ouders wordt gevraagd het identiteitsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Identiteit in de praktijk

We willen graag dat in onze school het leven naar en vanuit Gods Woord merkbaar is. De leefregels zoals deze in de tien geboden tot ons komen, zijn voor ons norm en uitgangspunt. Dat uit zich onder andere in kleding en taalgebruik. Teksten en/of afbeeldingen op kleding mag niet aanstootgevend zijn. We verwachten dat onze leerlingen gepaste kleding dragen. We vragen u als ouder hierop toe te zien en rekening mee te houden. Het bestuur en de schoolleiding vraagt van allen die bij de school betrokken zijn, mee te werken aan de realisering van de grondslag in de dagelijkse praktijk van de school als onderwijsinstituut, opvoedingsinstituut en gemeenschap van mensen. Ieder dagdeel wordt in de klas geopend door het zingen van een of meerdere psalmen, geestelijke liederen en gebed. Op maandagmorgen wordt er een psalm aangeleerd. In de groepen 7 en 8 wordt dat afgewisseld met vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus. Op de andere dagen wordt er een verhaal uit de Bijbel vertelt. In groep 7 en 8 worden ook lessen uit de kerkgeschiedenis behandeld. Tijdens de dagopeningen willen we de leerlingen wijzen op Hem, Die zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Iedere morgen en middag wordt met gebed afgesloten.

Het gebruik van media in de klas moet ondersteunend zijn aan de te geven vakken. Medewerkers dienen hier kritisch mee om te gaan. Voor leerlingen wordt gewerkt met een gesloten internetverbinding.

Binnen de school werken we met schoolregels die gebaseerd zijn op de basisregel uit de Bijbel: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. De regels gaan over de omgang met elkaar, met de omgeving en het taalgebruik. Pesten kan ondraaglijk leed veroorzaken. Helaas moeten we vaststellen, dat pestgedrag ook in het christelijk onderwijs voorkomt. Daarom moeten we op dit punt zeer alert zijn en willen we iedereen die bij de school betrokken is een veilige omgeving bieden.

Op weg naar volwassenheid moeten de leerlingen keuzes maken die passen bij de christelijke identiteit. Vorming en toerusting zijn daarbij van belang. Leerlingen komen met allerlei zaken in aanraking. Opvoeders, ouders en leerkracht, hebben de taak om hen daarmee om te leren gaan. Vanuit een christelijke visie begeleiden we onze leerlingen op die weg. Burgerschapsvorming is een onderdeel van het onderwijsprogramma. Bij een aantal vakken wordt hier specifiek aandacht aan besteed.

Logo

In ons logo ziet u een hand. Als u goed kijkt naar de witte lijnen in de hand, ziet u daar een rennend kind. We willen hiermee aangeven dat we het kind in onze hand dragen en dat het zich veilig en geborgen mag weten op onze school. Een dieperliggende laag is te vinden in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 49: 16a: ‘Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Als je zó, onuitwisbaar, in Gods hand staat gekerfd, dan ben je gelukkig, veilig en geborgen. De kleuren in het logo, groen, blauw en oranje, symboliseren de groene omgeving: de plek aan de waterkant en de keuren van het schoolgebouw. Ze laten ook iets zien van de veelkleurigheid van onze schoolbevolking: we willen graag een school zijn voor alle inwoners van het dorp en de omgeving.