U bevindt zich hier: Over ons > Raad van toezicht

Raad van toezicht

De laatste jaren is er veel ontwikkeling in de wijze van het besturen van scholen. Het hoogste gezag berust in onze school bij de ledenvergadering. De leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom zijn ouders en andere betrokkenen die de grondslag van de school onderschrijven. Zij kiezen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bestuursleden uit hun midden.

De bestuursleden zijn in principe betrokken ouders. Zij hadden tot taak om de school te besturen en deden dat met name op de terreinen identiteit (personeelsbenoemingen, methodekeuze, enz.), financiën en huisvesting. Later gingen zij meer op hoofdlijnen besturen: ze werden minder uitvoerend, meer beleidsvormend en lieten de uitvoering van het beleid over aan de directeur en het team. Tegelijk werd de taakopvatting van het bestuur breder: niet alleen identiteit en financiën vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, maar op alle beleidsterreinen zijn zij aanspreekbaar door bijvoorbeeld de inspectie en de overheid. Door middel van rapportages informeert de directeur het bestuur over de kwaliteit van onderwijs en zorg, personeelsbeleid, oudertevredenheid, enzovoort.

Sinds 1 januari 2012 is op onze school de wet Educational Governance van kracht. Elke onderwijsinstelling moet in zijn vorm van besturen voldoen aan de nieuwe wet. Daarbinnen zijn verschillende mogelijkheden. Onze school heeft gekozen voor de vorm waarin de directeur meer en meer functioneert als bestuurder en het voormalige bestuur meer en meer optreedt als Raad van Toezicht. Deze vorm sloot het meest aan bij de reeds gegroeide praktijk.

Toezichthouden betekent dat de voormalige bestuursleden vooral verantwoording vragen van de directeur/bestuurder op het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Zo ontvangen zij gedurende het jaar diverse rapportages en bevragen zij de directeur op de bedrijfsvoering. De rol van de toezichthouder is een andere dan die van bestuurder. Het vraagt expertise en kennis van de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

Op onderdelen blijft de Raad van Toezicht het klassieke bestuur: met name als het gaat over identiteitsgebonden zaken en personeelsbenoemingen blijft het bestuur de rol vervullen die het altijd al had. Daarnaast wordt de betrokkenheid zichtbaar in de verbinding met de lokale gemeenschap en de kerkelijke gemeenten waaruit de toezichthouders worden gekozen.

De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn op de volgende manieren bereikbaar:
dhr. A. Waaijenberg, voorzitter, tel. 0318-461958, mail: awaaijenberg@smdbwekerom.nl